TPU
Tomsk, Russia
Author
Bleko, V.V.
Fedorov, K.V.
Gogolev, S.Yu.
Gusvitskii, T.
Konkov, A.S.
Markova, J.S.
Potylitsyn, A.
Shkitov, D.A.
Strokov, S.A.
Sukhikh, L.G.